skip to Main Content

Contact

Stichting Nationaal Huidfonds
085 043 30 93
secretariaat@huidfonds.nl
www.huidfonds.nl

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van documenten. De informatie op deze site is niet uitputtend.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen via ons contactformulier.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die het Huidfonds ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door het Huidfonds gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.

Het Huidfonds behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. In geen enkel geval is het Huidfonds aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over je gezondheid altijd je behandelend arts. Het Huidfonds aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor het eigen risico van de gebruiker.

ANBI-gegevens

Statutaire titel: Stichting Nationaal Huidfonds
Publieke of werknaam: Huidfonds
RSIN: 815814975,  BTW nummer: NL815814975B01
KvK: 411 84 634

Erkend Goed Doel

Het Huidfonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die hieraan zijn gesteld. Toezichthouder CBF controleert dit.

Privacyverklaring Huidfonds

Stichting Nationaal Huidfonds (hierna te noemen het Huidfonds) is ervan overtuigd dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop het Huidfonds haar persoonsgegevens verwerkt van (oud-) donateurs, (oud-) ambassadeurs, (oud-) samenwerkingspartners, belangstellenden en gebruikers van onze website.

Uiteraard worden alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is het Huidfonds, gevestigd aan de Richterslaan 62, te Nieuwegein. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist, is de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het motto van het Huidfonds is: ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’. Wij zetten ons in om huidaandoeningen te voorkomen door voorlichting, om zorg te verbeteren voor mensen met een huidaandoening en om acceptie te creëren voor de huid die ‘anders’ is. Om onze doelen te bereiken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te brengen in de huidzorg.

In deze privacyverklaring lichten wij aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor het Huidfonds persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

  • Voor de werving, uitvoering en voorbereiding van een donatieovereenkomst (waaronder giften) en/of anderen overeenkomst(en);
  • Wanneer je contact opneemt met het Huidfonds. Dit contact kan telefonisch zijn of via e-mail voor het aanvragen van informatie of toezenden van brochures/flyers;
  • Wanneer je je aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief;
  • Wanneer je ons via sociale media benadert.

Doneren

Als je geld doneert aan het Huidfonds, registreren wij persoonsgegevens zoals contactgegevens en betaalgegevens. Gegevens van donateurs worden gebruikt om donaties uit te voeren, om je te informeren over nieuws, acties en events van het Huidfonds en voor fondsenwerving. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Je kan vragen om inzicht in welke gegevens we van jou hebben opgeslagen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@huidfonds.nl.

E-mail

Je e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie alleen gebruikt door het Huidfonds indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in de toegezonden nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar: secretariaat@huidfonds.nl

Sociale media

Het Huidfonds gaat graag, via het web en (eigen) Sociale Media kanalen, in dialoog met jou over haar organisatie, haar acties en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of te vragen die via sociale media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Het Huidfonds volgt actief hiervoor het internet en sociale media kanalen, zoals Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram en diverse blogs. Hierbij spant het Huidfonds zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Het Huidfonds behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, het Huidfonds (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacy verklaring worden verwerkt. Het Huidfonds is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn sociale media kanalen of de content op zijn sociale media kanalen.

Je kunt vragen welke gegevens we van jou hebben opgeslagen. Neem hiervoor contact op met het secretariaat: secretariaat@huidfonds.nl.

Huidfonds en andere websites

Op de site van het Huidfonds vind je een aantal links naar andere websites. Het Huidfonds kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en maakt het Huidfonds gebruik van toegangscontrole.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang wij contact met elkaar hebben, dan wel door donatie, dan wel door het verzenden van de nieuwsbrief. Indien de relatie beëindigd wordt, behoudt het Huidfonds zich het recht om jouw gegevens nog maximaal 5 jaar in de systemen te bewaren. We gebruiken deze gegevens dan mogelijk voor (marketing gerelateerde) onderzoeken. Jij kan ons verzoekt om jouw gegevens per direct uit onze systemen te verwijderen. Hiervoor kan je een mail sturen naar secretariaat@huidfonds.nl

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via +3185 043 30 93 of per e-mail via secretariaat@huidfonds.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen deze verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan het Huidfonds:

Huidfonds
T.a.v. Donateursadministratie
Postbus 778
3430 AT NIEUWEGEIN

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan secretariaat@huidfonds.nl. Wij zullen je dan geen informatie sturen. Houd er rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; het Huidfonds kan niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs meer stelt op informatie over het Huidfonds, onze acties of diensten, of je wilt je uit laten schrijven als donateur of ambassadeur dan kun je een e-mail sturen naar: secretariaat@huidfonds.nl onder vermelding van ‘blokkeren persoonsgegevens’.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via e-mail aan secretariaat@huidfonds.nl of per telefoon via +3185 043 30 93.

Back To Top